791 841 078         kontakt@hitravel.pl
 
Powiedz cześć podróżom i spędzaj z nami wakacje!
     

Regulamin


Regulamin (RODO) - zasady przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: ​
1. Administratorem danych zawartych w umowach – regulaminach oraz dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży jest HiTravel Artur Borowicz z siedzibą w Limanowej przy ulicy Bema 20, reprezentowana przez Artura Borowicza adres e-mail: kontakt@hitravel.pl, nr tel 791 841 078
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskano. Okres przechowywania danych,5 lat określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
6. Wgląd do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zgodnie przepisami prawa mają osoby i instytucje określone w aktach prawnych, na podstawie, których organizowany jest wypoczynek (m.in. Kurator Oświaty, Państwowy Inspektor Sanitarny).
7. W toku załatwiania sprawy dane mogą być przekazywane:
a) za Pana/Pani zgodą dane osobowe dziecka ( imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania) i Pani/Pana podpis będą przekazane firmie ubezpieczeniowej, w celu ubezpieczenia.
b) za Pana/Pani zgodą dane osobowe dziecka ( imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania) będą przekazane Urzędowi Miasta Limanowa w przypadku wykorzystania przez uczestnika dofinansowania na pokrycie części kosztów zajęć przez Urząd MIasta Limanowa.
c) na Pana/Pani żądanie dane zawarte na wystawionej fakturze (imię, nazwisko i adres rodzica oraz imię i nazwisko dziecka) będą przekazane do biura rachunkowego prowadzącego księgowość firmy.
d) może zaistnieć również taka sytuacja, że dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz Pani/Pana podpis) będą przekazane innemu podmiotowi np. ((organizatorowi gry w paintball lub właścicielowi Parku Linowego itp. w celu uzyskania zgody na udział w tych atrakcjach)
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo w wypoczynku dzieci i młodzieży. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.
9. Ma Pan/Pani prawo dostępu do podanych danych i ich sprostowania.
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane 5 lat przez administratora tj. do czasu określonego w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w ​Warszawie.
Chęć uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach czy zajęciach sportowych jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych patrz wyżej klauzula informacyjna - wypoczynek dzieci i młodzieży